Privacybeleid

Preambule

- Dit Privacybeleid is een integraal onderdeel van het Algemene voorwaardenDaarom worden de definities die in het laatste geval worden gebruikt, hergebruikt in dit Privacybeleid.

- Het doel van dit Privacybeleid is om Klanten te informeren over de manier waarop hun Persoonsgegevens worden verzameld van de Website, hoe deze worden verwerkt door de Gegevensverwerker en de rechten van Klanten met betrekking tot een dergelijke verwerking zoals hieronder gedefinieerd.

 

Definities

- De volgende termen, of ze nu in het enkelvoud of in het meervoud in dit Privacybeleid worden gebruikt, hebben de volgende definitie:

Tussentijdse archivering :

betekent de verplaatsing van Persoonsgegevens die nog steeds een administratief belang hebben voor de verantwoordelijke voor de verwerking (zoals in geval van een rechtszaak en/of wettelijke verplichting) naar een afzonderlijke databank, die logisch of fysiek gescheiden is, en waartoe de toegang in ieder geval beperkt is. Dit archief is een tussenstap voordat de betreffende Persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd;

CG :

 

betekent de Algemene Voorwaarden ;

Privacy Policy :

verwijst naar het huidige beleid van vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonsgegevens van klanten dat door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt toegepast;

Klant:

betekent de natuurlijke persoon, die ten minste 15 jaar oud is, die de Website bezoekt en waarvan de verwerking van de persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt geregeld door het privacybeleid. In dit verband garandeert de Klant, indien hij minder dan 15 jaar oud is, de toestemming van de houder van het ouderlijk gezag te hebben verkregen met betrekking tot de verwerking van zijn Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in het Privacy Handvest;

Rekening:

betekent de persoonlijke account van de Klant, toegankelijk op de Website via persoonlijke identificatoren, vertrouwelijk voor de Klant die hij niet kan communiceren aan een derde partij, en van waaruit hij een bestelling kan plaatsen;

Gegevens of persoonlijke gegevens :

betekent de persoonsgegevens van de Klant, zoals gedefinieerd in het Reglement Persoonsgegevens, verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van het gebruik van de Website;

Specifieke rechten :

verwijst naar de rechten die door het Reglement Persoonsgegevens worden toegekend aan Klanten met betrekking tot de verwerking van hun Persoonsgegevens en die zijn ontwikkeld in artikel 9 van het Privacybeleid;

Reglement persoonsgegevens :

verwijst naar de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, databestanden en vrijheden, in toepassing van de communautaire verordening van 27 april 2016 die op 4 mei 2016 in het Publicatieblad van de Europese Unie is gepubliceerd met betrekking tot de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (bekend als de "RGPD" voor "Règlement Général pour la Protection des Données");

Verantwoordelijk voor de verwerking :

betekent het bedrijf waarnaar wordt verwezen in de wettelijke mededelingen die hier beschikbaar zijn : Juridische kennisgeving ;

Website :

betekent de website waarop dit privacybeleid wordt gehost;

Terminal(s) :

betekent de hardwareapparatuur (computer, tablet, smartphone, telefoon, etc.) die de Klant gebruikt om de Website te raadplegen of te bekijken.


De rechtsgrond van de verwerking


- In overeenstemming met het Reglement Persoonsgegevens worden de in dit Privacybeleid beschreven verwerkingen ondersteund door een specifieke wettelijke basis.

-• De Klant heeft ingestemd met de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

- De Website heeft de uitdrukkelijke toestemming van de Klant nodig om een specifieke behandeling uit te voeren zoals uitgelegd bij het verkrijgen van de toestemming.

-• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de klant partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de klant worden genomen.

- Om gebruik te kunnen maken van de Website en om te kunnen profiteren van de diensten ervan, heeft de Klant ingestemd met minimaal de GC's. Deze documenten formaliseren een contractuele relatie tussen de Cliënt en de verantwoordelijke voor de verwerking, die met name dient als rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de Cliënt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

- Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een bepaald aantal verwerkingen in verband met de uitvoering van de contractuele relatie tussen de Cliënt en de verantwoordelijke voor de verwerking, waarvan de doeleinden in lid 4 - De doeleinden van de verwerkingen - zijn uiteengezet.

-• De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan zij onderworpen is.

- De verwerking van Persoonsgegevens kan ook nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking onderworpen zou zijn, bijvoorbeeld het bewaren van toegangslogs tot de Website, in overeenstemming met Decreet nr. 2011-219 van 25 februari 2011 betreffende de bewaring en mededeling van gegevens die de identificatie mogelijk maken van elke persoon die heeft bijgedragen tot de creatie van online geplaatste inhoud.

-• De verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die de verantwoordelijke voor de verwerking of een derde partij nastreeft, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de klant die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren, in het bijzonder wanneer de klant een kind is.

- De verantwoordelijke voor de verwerking kan een rechtmatig belang hebben dat de verwerking van de persoonsgegevens van de klant rechtvaardigt, zoals bijvoorbeeld de verwerking van gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de preventie van fraude.

- In dat geval ziet de verantwoordelijke voor de verwerking erop toe dat de betrokken verwerking inderdaad noodzakelijk is voor de behartiging van zijn rechtmatige belangen en beoordeelt hij de gevolgen van die verwerking voor de cliënt, met name gelet op de aard van de verwerkte gegevens en de wijze waarop deze worden verwerkt.

- De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt ervoor dat het belang of de fundamentele rechten en vrijheden niet worden veronachtzaamd door de Klant op elk moment toe te staan zich te verzetten tegen het geheel of een deel van de in dit Privacyreglement beschreven verwerking, alsook om zijn Specifieke Rechten uit te oefenen, onder de voorwaarden van paragraaf 10 - Uitoefening van de Specifieke Rechten van de Klant.

Doelstellingen van de behandelingen

De Persoonsgegevens van de Klant zijn nodig om de toegang tot de Website, het gebruik en de verbetering ervan mogelijk te maken en om de Gegevensverwerker in staat te stellen de gegevens te verwerken:

- Verrichtingen uitvoeren met betrekking tot de commerciële relatie met de Klant, d.w.z. met betrekking tot de facturen, de boekhouding, de opvolging van de "klantenrelatie" met een Klant, zoals het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes, het beheer van de klachten, het gebruik van de Website en meer in het algemeen de diensten, enz. Het personaliseren van haar communicatie voor Klanten, in het bijzonder door middel van informatieve e-mails, volgens haar voorkeuren, haar gebruik van diensten en/of de Website;- Het mogelijk maken van het toezicht op de levering van producten en het plaatsen van een bestelling;

- Het uitvoeren van commerciële prospectieactiviteiten; - Het ontwikkelen van verkoopstatistieken, analyse- en marketinginstrumenten (inclusief classificatie, score, etc...); -

Het ontwikkelen van marketinginstrumenten (inclusief classificatie, score, etc...).);

- Om de Klant toegang te geven tot de Account en hem/haar te voorzien van alle informatie die daarin is opgenomen, zoals zijn/haar bestellingen, adresboek, producten die hij/zij heeft geregistreerd; -

Om de navigatie van de Klant op de Website te optimaliseren door zijn/haar voorkeuren te onthouden en eventuele latere aankopen op de Website te vereenvoudigen;

- Het beheer van de aanvragen tot uitoefening van Specifieke Rechten onder de voorwaarden van paragraaf 10 - Uitoefening van Specifieke Rechten van Klanten;- Het beheer van de dienst na verkoop; - Het beheer van onbetaalde facturen en geschillen;

- Het beheer van de opmerkingen van de Klant op de Website;

- Het voorkomen van geschillen met de Klant;

- De strijd tegen fraude en het witwassen van geld; en

- De naleving van zijn wettelijke verplichtingen, in het bijzonder van boekhoudkundige en fiscale aard.

Opslag van persoonlijke gegevens
- De website wordt gehost door het bedrijf waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn door hier te klikken: Wettelijke bepalingen.

- Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de Persoonlijke Gegevens van de Klant op te slaan in een veilige omgeving en om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden. De door de Klant verstrekte informatie zal nooit aan derden worden doorgegeven voor commerciële doeleinden, noch worden verkocht of geruild.

Verzameling van persoonsgegevens op de Website

- De Gegevensverwerker verzamelt de volgende Persoonsgegevens bij het aanmaken van een Account en vervolgens bij de voltooiing ervan, die de Klant spontaan verstrekt of meedeelt bij het browsen en die worden bewaard gedurende een periode van drie (3) jaar, in actieve basis, vanaf de laatste verbinding van de Klant met de Website:

- Naam,
- Voornaam,
- E-mailadres,
- Postadres,
- Factuuradres,
- Bedrijfsnaam, indien van toepassing,
- De inhoud die is opgeslagen in het account van de klant,
- Indien van toepassing, de reden(en) voor de uitsluiting (alle elementen die het mogelijk maken om de acties die minder dan een maand oud zijn en die de uitsluiting rechtvaardigen aan te tonen),
- Verbindingsgegevens (datum, tijd, IP-adres, bekeken pagina's) van de Klant bij het surfen op de Website.

De bovenstaande Persoonsgegevens worden ook tussentijds bewaard voor een extra periode van twee (2) jaar in overeenstemming met de gemeenschappelijke verjaringstermijn.

- Facturen ;
- Informatie met betrekking tot een bestelling;
- Bedrag, datum en tijdstip van de uitgevoerde transacties

De bovenstaande Persoonsgegevens worden ook in de Tussentijdse Archivering bewaard voor een bijkomende periode van zeven (7) jaar, in overeenstemming met de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen van de Gegevensverwerker.

- Alle Persoonsgegevens die als zodanig zijn aangegeven in het formulier voor het aanmaken van een Account zijn essentieel om te kunnen profiteren van de diensten van de Gegevensverwerker.

- Indien van toepassing verzamelt de Gegevensverwerker, tijdens de uitoefening van zijn Specifieke Rechten door de Klant, de kopie van het identiteitsbewijs van de Klant zoals aangegeven in artikel 2 en bewaart deze voor een (1) jaar op actieve basis vanaf de datum van ontvangst.

Ontvangers of categorieën van ontvangers indien deze bestaan

 

Gegevens Ontvangerscategorieën

 

Doel van de voorgestelde overdracht

Hostingdienstverlener

Hosting van de website

Website ontwikkeling en management service provider

Beheer van de back-office van de Website en beheer van de database met de Persoonsgegevens van de Klanten

Computerintegrator en onderhoud

Zorgen voor het onderhoud op afstand van het informatiesysteem van de Gegevensverwerker, met inbegrip van de Website

Redacteur van de klantbeheersoftware

Klantrelatiebeheer mogelijk maken

E-mail Routing Provider

Laat het verzenden van nieuwsbrieven toe

Telefonisch debietmanager

Om de monitoring van verschillende gesprekken en telefoonstromen mogelijk te maken

Ondersteuning bij het beheer van de waakzaamheid van de klant en bij het indienen van klachten

Verbeteren van het klachtenmanagement van klanten en zorgen voor materiële veiligheid

Dienstverlener op het gebied van audit en naleving van de regelgeving

Zorg ervoor dat het informatiesysteem in overeenstemming is met de voorschriften voor medische en cosmetische producten.

Elektronisch documentbeheer

Beheer van elektronische facturen

Uitgever van software voor economische analyse

Verkoopvoorspellingen toestaan

Sociale netwerken en reclamediensten, met inbegrip van het beheer van sociale netwerken

Beheer van de communicatie op de Facebook-website en de mobiele applicatie Instagram

Dienst voor referentiekwesties en statistische instrumenten

Het verzekeren van de verwijzing naar de Website en de analyse van de gegevens van de Website

Communicatiebureau

Communicatieadvies ontvangen

Cookiebeheer aanbieder

Het verzamelen van de toestemming van de Cliënten voor het plaatsen van cookies en de daaropvolgende erkenning van de Cliënt en zijn toestemming

Aanbieder van betalingsdiensten

Betalingen op de website toestaan

Redacteur van een softwarepakket voor het beheer van magazijnlogistiek

De verbinding van het computersysteem met de magazijnen mogelijk maken

Aanbieder van pakketdiensten

Om de verzending van door klanten bestelde producten mogelijk te maken

 

- In het geval van een overdracht van persoonsgegevens aan een ontvanger die zich bevindt in een land dat niet op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte ligt en waarover de Europese Commissie geen adequaat besluit heeft genomen, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe alle passende garanties te geven om ervoor te zorgen dat de overdracht volkomen legaal is, door ervoor te zorgen dat de klanten afdwingbare rechten en rechtsmiddelen hebben tegen de ontvanger en om de voorafgaande en specifieke toestemming van de klant voor de genoemde overdracht van persoonsgegevens te verkrijgen.

- De Gegevensverwerker zal geen voorafgaande en specifieke toestemming van de Klant verzamelen voor de overdracht van zijn Persoonsgegevens indien :


- de Processing Manager zorgt voor :
- door de Europese Commissie voorgestelde modelcontractbepalingen met de ontvanger van de persoonsgegevens aan te gaan; of
- dat de ontvanger van de Persoonsgegevens onderworpen is aan de beginselen van de privacyschild (voor overdrachten naar de Verenigde Staten); of
- alle maatregelen te nemen om de overdracht van persoonsgegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie rechtmatig te maken, in overeenstemming met de verordening inzake persoonsgegevens.

- of als een dergelijke overdracht noodzakelijk is:
- de naleving van verplichtingen die het mogelijk maken een recht vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen in de rechtbank;
- de uitvoering van een contract tussen de Gegevensverwerker en de ontvanger dat op verzoek van de Klant wordt gesloten;
- de sluiting of uitvoering van een in het belang van de betrokkene gesloten of te sluiten contract tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en de ontvanger.

internettransactiebeveiliging

- In overeenstemming met de AV maakt de website gebruik van de technologie van de onderneming STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD, om de banktransacties van de klanten te beveiligen.
- Zo worden de bankgegevens van de Klant tijdens de betaling op de Website gecodeerd doorgegeven aan het bedrijf STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD.
- Om zijn rechten uit te oefenen zoals die vermeld in paragraaf 9 - Specifieke rechten, met betrekking tot zijn creditcardgegevens, wordt de Klant verzocht rechtstreeks contact op te nemen met STRIPE PAYMENTS EUROPE LTD.

Specifieke rechten

- In overeenstemming met het Reglement Persoonsgegevens kan de Klant te allen tijde gebruik maken van de volgende Specifieke Rechten van/naar :

- toegang,
- correctie,
- wissen,
- beperking van een behandeling,
- Draagbaarheid,
- oppositie,
- postmortale instructies,

- Toegangsrechten

- De Klant heeft de mogelijkheid om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen dat de hem/haar betreffende Persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, wanneer deze worden verwerkt, toegang te krijgen tot deze Persoonsgegevens, alsmede tot de volgende informatie:
- de doeleinden van de behandeling ;
- categorieën van persoonlijke gegevens ;
- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
- indien mogelijk, de beoogde bewaartermijn van de Persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze termijn vast te stellen;
- het bestaan van het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens te verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, of een beperking op de verwerking van de persoonsgegevens, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
- het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor persoonsgegevens (in Frankrijk, de CNIL) ;
- wanneer de Persoonsgegevens niet bij de Klant worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron;
- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, in ieder geval in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de Klant ;

- Wanneer Persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft de Klant het recht om op de hoogte te worden gesteld van de passende waarborgen met betrekking tot een dergelijke doorgifte.

- De Verantwoordelijke verstrekt een kopie van de Persoonsgegevens die worden verwerkt.

- De Gegevensverwerker kan een redelijke vergoeding op basis van administratiekosten in rekening brengen voor eventuele extra kopieën die door de Klant worden aangevraagd of in het geval van een verzoek om verzending van Persoonsgegevens in papieren en/of fysieke vorm.

- Wanneer de Klant zijn aanvraag elektronisch indient, wordt de informatie in een veelgebruikte elektronische vorm verstrekt, tenzij de Klant anders verzoekt.

- Het recht van de Klant om een kopie van zijn Persoonsgegevens te verkrijgen maakt geen inbreuk op de rechten en vrijheden van anderen.

- Recht op correctie

- De Klant heeft de mogelijkheid om van de verantwoordelijke voor de verwerking zo spoedig mogelijk de rectificatie te verkrijgen van de hem/haar betreffende Persoonsgegevens die onjuist zijn. Hij heeft ook de mogelijkheid om onvolledige Persoonsgegevens in te vullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

- Schraaprechten
- De Klant heeft de mogelijkheid om van de verantwoordelijke voor de verwerking zo snel mogelijk de verwijdering van de hem/haar betreffende Persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
- De Persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking;
- De Klant heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
- De Klant oefent zijn recht van verzet uit onder de hierna genoemde voorwaarden en er is geen legitieme dwingende reden voor de behandeling;
- De Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- De Persoonsgegevens zijn verzameld van een kind.

- Beperkingsrechten
- De Klant heeft de mogelijkheid om van de Gegevensverwerker de beperking van de verwerking van zijn Persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:
- De Gegevensverwerker controleert de juistheid van de Persoonsgegevens na een uitdaging door de Klant om de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren,
- De verwerking is onwettig en de Klant verzet zich tegen de verwijdering van de Persoonsgegevens en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
- De Gegevensverwerker heeft de Persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerking, maar ze zijn wel nodig voor de Klant om zijn rechten voor de rechter vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
- De Klant heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking onder de hieronder beschreven voorwaarden en de Gegevensverwerker controleert of de nagestreefde legitieme redenen prevaleren boven de vermeende redenen.

- Recht op gegevensdraagbaarheid
- De Klant heeft de mogelijkheid om van de Gegevensverwerker de hem/haar betreffende Persoonsgegevens te ontvangen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat wanneer :
- De verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, of op een contract; en
- De verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen.

- Wanneer de Klant gebruik maakt van zijn recht op overdraagbaarheid, heeft hij het recht te verkrijgen dat de Persoonsgegevens rechtstreeks door de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven aan een andere door hem aan te wijzen verantwoordelijke voor de verwerking wanneer dat technisch mogelijk is.

- Het recht op overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens van de Klant maakt geen inbreuk op de rechten en vrijheden van anderen.

- Recht van oppositie
- De Klant kan te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens op grond van het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze zal de Persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij hij aantoont dat er dwingende en legitieme redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Klant, of deze kunnen bewaren voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten.

- Richtlijnen post-mortem
- De Klant heeft de mogelijkheid om aan de verantwoordelijke voor de verwerking instructies te geven met betrekking tot het opslaan, verwijderen en delen van zijn/haar Persoonsgegevens na zijn/haar overlijden, welke instructies ook geregistreerd kunnen worden bij "...". van een gecertificeerde digitale vertrouwde derde partij». Deze richtlijnen, of een soort van " digitale wil De "erfgenamen van de klant" kunnen een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan; bij gebreke daarvan worden de erfgenamen van de klant aangewezen.
- Bij gebrek aan een richtlijn kunnen de erfgenamen van de Klant contact opnemen met de Gegevensverwerker om :
- toegang tot de verwerking van persoonsgegevens waardoor "... de organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene"» ;
- ontvangen communicatie van de " digitale middelen". of de " gegevens die verwant zijn aan familiestukken, die kunnen worden doorgegeven aan de erfgenamen." ;
- de Account van de Klant op de Website te laten afsluiten en zich te verzetten tegen de verdere verwerking van zijn Persoonsgegevens.

- In ieder geval heeft de Klant de mogelijkheid om op elk moment aan de verantwoordelijke voor de verwerking aan te geven dat hij in geval van overlijden niet wenst dat zijn Persoonsgegevens aan een derde worden meegedeeld.

Uitoefening van specifieke rechten van Klanten

- Deze Specifieke Rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend door contact op te nemen met de Gegevensverwerker:

- Per e-mail naar het volgende adres dpo@ydes-avocats.com

- Per post naar het volgende adres

Laboratoires SVR
Service e-Boutique
79 rue de Miromesnil
75008 Parijs

- Om zijn Specifieke Rechten te doen gelden onder de hierboven uiteengezette voorwaarden, kan de verantwoordelijke voor de verwerking hem vragen zijn identiteit te bewijzen door zijn naam, voornaam, e-mailadres te vermelden en een kopie van een geldig identiteitsdocument bij zijn verzoek te voegen, alsook alle informatie of documenten die kunnen helpen om zijn identiteit te verifiëren.

- Een antwoord zal naar de Klant worden gestuurd binnen een maximum van één (1) maand na de datum van ontvangst van het verzoek.

- Indien nodig kan deze termijn met twee (2) maanden worden verlengd door de Verantwoordelijke Verwerking, die de Klant zal waarschuwen, rekening houdend met de complexiteit en/of het aantal verzoeken.

- Indien Opdrachtgever verzoekt om verwijdering van zijn Persoonsgegevens en/of indien hij gebruik maakt van zijn recht om verwijdering van zijn Persoonsgegevens te verzoeken, kan de Gegevensverwerker deze echter bewaren in de vorm van Tussentijdse Archivering, gedurende de tijd die nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor bewijskrachtige doeleinden gedurende de toepasselijke verjaringstermijn.

-• De klant kan ook een klacht indienen bij de bevoegde controle-autoriteit (in Frankrijk kan de CNIL).

Wachtwoordbeveiliging

- De Processing Manager neemt alle nuttige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord van de Klant veilig wordt opgeslagen om toegang te krijgen tot zijn Account.

- De veiligheid van dit wachtwoord hangt echter ook af van het ontwerp.

- Ook wordt de Klant eraan herinnerd dat zijn wachtwoord, om geldig te zijn, moet worden samengesteld, a minimum 5 tekens, minstens 3 van de volgende 4 types: hoofdletters, kleine letters, cijfers, speciale tekens.

- Mnemonics kunnen worden gebruikt om complexe wachtwoorden te creëren, zoals :

- Hou alleen de eerste paar letters van woorden in een zin; bijvoorbeeld de zin "...". Een wachtwoord komt vast te zitten! "komt overeen met het wachtwoord 1mdp@sr!
- Door een hoofdletter te zetten als het woord een zelfstandig naamwoord is (bijv. woord)
- Door het bijhouden van leestekens (bijv. !)
- Door getallen uit te drukken met behulp van cijfers van 0 tot 9 (bijv. Eén ->1)

Cookies die op de Terminal van de Klant worden geplaatst na de navigatie op de Website

- Op de website worden cookies gebruikt.

- Een cookie is een stukje informatie dat op de Terminal wordt geplaatst en door de Klant wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.

- Cookies hebben betrekking op het surfen van de Klant op de Website en maken het mogelijk om te bepalen welke pagina's de Klant heeft geraadpleegd, de datum en het tijdstip van de raadpleging.

- Met deze cookies kan de Gegevensverwerker de Klant op geen enkel moment persoonlijk identificeren.

- De bewaartermijn van deze cookies op de Terminal van de Klant zal niet langer zijn dan dertien (13) maanden.

- Meer in het bijzonder staan de Persoonsgegevens die worden verzameld op basis van cookies die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of door derden worden uitgegeven, toe:
- het opstellen van statistieken en de omvang van het aantal bezoekers en het gebruik van de website om de belangstelling en de ergonomie van de diensten te verbeteren;
- de presentatie van de Website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de Terminal van de Klant (gebruikte taal, displayresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz;
- om informatie op te slaan met betrekking tot een door de Klant ingevuld formulier op de Website (registratie of toegang tot uw Account);
- om veiligheidsmaatregelen te implementeren, bijvoorbeeld wanneer de Klant wordt gevraagd om na een bepaalde periode opnieuw verbinding te maken met de Website;
- om de opvolging van de commerciële relatie met de klant te verzekeren.

- Dankzij cookies verzamelt en verwerkt de Gegevensverwerker alle of een deel van de volgende gegevens voor de hierboven bepaalde doeleinden:
- Informatie met betrekking tot de Terminal van de Klant:
- Haar internet service provider (Orange, SFR, Bouygues, Free, etc.);
- Zijn reclame-identificatiecode is gekoppeld aan het besturingssysteem van zijn terminal;
- Het IP-adres van zijn terminal ;
- De geolocatiegegevens van zijn terminal ;
- Zijn taalvoorkeuren

- Informatie over de navigatie en het gedrag op de website:
- De statistieken over de raadpleging van de verschillende pagina's van de website, de duur van de sessie ;
- Het volledige URL-pad naar, door en van de Website;

- Informatie over de Klant (naam en voornaam, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, verklaarde en/of veronderstelde socio-professionele categorie, e-mail adres, enz.) met betrekking tot zijn activiteit op het internet en gecommuniceerd door derden (adverteerders, reclamebureaus, enz.).

Cookies

 

Koekjesnaam

Uitgeverij

Functie

Houdbaarheid op de terminal

__fbp

Facebook

Studie van het gedrag van de klant op de website en de prestaties van producten en verkopen

2 uur.

_ga

Google

Studie van het gedrag van de klant op de website en de prestaties van producten en verkopen

13 maanden

gid

Google

Studie van het gedrag van de klant op de website en de prestaties van producten en verkopen

24 uur

cookiewet

Wordpress

Verzameling van toestemming voor het plaatsen van cookies

10 maanden

voorkant

Magento

Identificeer de klant

24 uur

Frontend-cid

Magento

Validatie van de klantaccount bij Magento

24 uur

paginaPopup

Cookiebiot

Laat de cookie-banner verschijnen

1 jaar

_dc_gtm_UA-22608096-1

Google

Klantidentificatie en studie van het gedrag van de klant op de website

1 min.

_dc_gtm_UA-22608096-25

Google

Klantidentificatie en studie van het gedrag van de klant op de website

1 min.

E-mail

SVR-laboratorium

Registratie van het e-mailadres dat de klant gebruikt om zich te identificeren

2 maanden


Verzet tegen cookies

- De Klant wordt er bij zijn eerste bezoek op gewezen dat hij de mogelijkheid heeft om zich te verzetten tegen de opname van cookies die toebehoren aan de werking van de Website, met name door zijn internetbrowser te configureren om dit te doen of door zijn keuzes op deze pagina uit te voeren (zie hieronder).

- Wanneer de Klant de Website doorbladert, kan informatie worden opgenomen, of gelezen, in zijn Terminal, onder voorbehoud van zijn keuzes.

- De Klant vindt meer hulp op de speciale pagina's van zijn browser (hierna de meest voorkomende browsers):

- Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=frlrm=ennswer=95647
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FRiewlocale=fr_FR
- Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20désactiver%20les%20cookies
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

- De Klant kan ook zijn browser zo instellen dat deze een code naar websites stuurt die aangeeft dat hij niet gevolgd wil worden ("Do No Track" optie):

- Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/use-tracking-protection#ie=ie-11
- Safari™: http://support.apple.com/kb/PH11952
- Chroom™: https://support.google.com/chrome/answer/114836
- Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/comment-activer-option-ne-pas-pister
- Opéra™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/fr/notrack.html

- Maak gebruik van je rechten: