Mentions légales

Gebruiksvoorwaarden van de website www.labo-svr.com

Wij heten onze bezoekers welkom op deze website die gewijd is aan het merk SVR en die toegankelijk is op het volgende URL-adres: https: //www.labo-svr.com (hierna de "Website" genoemd). Wij nodigen u uit deze juridische kennisgeving en de algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de raadpleging van deze website en die u aanvaardt wanneer u er gebruik van maakt, aandachtig te lezen. Indien u minderjarig bent, is de toestemming van uw ouders of voogden (die deze bepalingen vooraf hebben aanvaard) vereist.

I. EIGENDOM EN HOSTING VAN DE SITE

Uitgeverij: LABORATOIRES SVR
SAS met een kapitaal van € 17.501.502
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ZAC DE LA TREMBLAIE, 2 RUE DE LA MARE A BLOT 91220 LE PLESSIS PÂTE - Frankrijk
Ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Evry B 617 080 098
Tel: 33 (0)1 69 11 70 70
Hierna te noemen "LABORATOIRES SVR"
Publicatiedirecteur: SVR Marketingafdeling
Redactieleider: SVR Marketingafdeling 

De site is gemaakt door het agentschap Shopify Plus - Unique Paris, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 33, rue d'Hauteville, 75010 Parijs, Frankrijk. https://unique.paris/

De site wordt gehost door : Shopify Inc

II. DOEL VAN DE SITE

De SVR Site werd opgericht om u informatie te verschaffen over LABORATOIRES SVR, haar waarden, haar vestigingen, haar communicatie en haar dermo-cosmetische producten.

De onderhavige algemene voorwaarden bepalen de gebruiksvoorwaarden van de Site die u aanvaardt door het enkele feit van het raadplegen van deze Site.

Deze Site is gecreëerd onder de bepalingen van het Franse recht.

Bijgevolg wijst LABORATOIRES SVR alle verantwoordelijkheid af in het geval dat de informatie op deze Site niet in overeenstemming is met de bepalingen van andere landen waar bepaalde internetgebruikers die de genoemde Site raadplegen verblijven, inclusief in het geval dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in de genoemde landen of niet in overeenstemming zijn met de lokale regelgeving.

III. INHOUD VAN DE SITE

a) Verbintenis van LABORATOIRES SVR

LABORATORIES SVR verbindt zich ertoe na te gaan of de inhoud van haar site in overeenstemming is met de geldende wettelijke bepalingen en zich in te spannen om correcte en actuele informatie te verstrekken.

LABORATOIRES SVR garandeert echter geenszins dat de informatie op elk moment juist, volledig en bijgewerkt is en kan de juistheid of permanente volledigheid van alle informatie op de Site niet garanderen. Bijgevolg wijst LABORATOIRES SVR alle verantwoordelijkheid af voor om het even welke informatie, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op haar Webstek, waarbij wordt gepreciseerd dat de foto's van SVR-producten die op deze Webstek worden voorgesteld niet contractueel zijn. Zij verbindt zich er tevens toe geen lasterlijke gegevens, gegevens die inbreuk maken op de rechten van derden of ongeoorloofde gegevens te verspreiden.

Wij nodigen u uit om eventuele fouten te melden op het volgende adres: webmaster@labo-svr.com. Wij zullen ons best doen om deze zo snel mogelijk te corrigeren.

b) Gegevens betreffende de aanbiedingsvorm van de producten

De presentatie van de producten op de Website is bedoeld als een algemene voorstelling van de SVR-merkgamma's en vormt geen commercieel aanbod. Geen van de informatie op de website heeft enige contractuele waarde.

De informatie op deze Site is uitsluitend van informatieve aard. Bijgevolg ontslaan het raadplegen van de Site, de voorstelling en beschrijving van de producten en het strikt cosmetologische advies u geenszins van het raadplegen van een professionele gezondheidswerker (arts, dermatoloog, apotheker, ...) die als enige bevoegd zal zijn om u advies te geven dat aangepast is aan uw situatie.

Bijgevolg mag de informatie op de Site niet worden gebruikt om medisch advies te verstrekken of om een consultatie van een gezondheidsdeskundige te vervangen.

c) Gebruik van hyperlinks

Elke derde die hyperlinks wil creëren naar de Site moet vooraf de schriftelijke toestemming hebben van LABORATOIRES SVR. Elk verzoek om machtiging moet worden gericht aan het volgende adres: webmaster@labo-svr.com

Wij informeren u hierbij dat externe sites met een hypertext link naar deze Site niet onder onze controle vallen, en dat hun huidige of toekomstige inhoud buiten onze controle blijft. De hyperlinks op de Site vormen dus noch een goedkeuring door LABORATOIRES SVR, noch een partnerschap. U bent zelf verantwoordelijk voor het raadplegen ervan.

Bijgevolg kan LABORATOIRES SVR niet aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot een pagina via een hypertext link.

d) Gebruik van "cookies

Wanneer u op de Site surft, kan er informatie op uw lokale harde schijf worden opgeslagen in de vorm van "cookies".

De opslagperiode van deze "cookies" is niet langer dan twee jaar.

Wij raden u aan het opslaan van cookies toe te staan om van alle functies van de Site gebruik te kunnen maken. Niettemin informeren wij u dat u, overeenkomstig de bepalingen van de wet "Informatica en Vrijheid", de mogelijkheid hebt om de registratie van cookies te weigeren door de parameters van uw computer met betrekking tot de internetbrowser te wijzigen.

e) downloadbare inhoud

Wij kunnen u op deze Site inhoud ter beschikking stellen die u kunt downloaden, mits het gebruik in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en bepalingen.

Wij verlenen u hierbij, kosteloos en voor de wettelijke duur van de bescherming van het auteursrecht, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de downloadbare inhoud uitsluitend te gebruiken voor uw persoonlijke en privédoeleinden. Elke derde die de downloadbare inhoud wil reproduceren, wijzigen, weergeven of verspreiden, moet vooraf de schriftelijke toestemming van LABORATOIRES SVR hebben.

Alle verzoeken om machtiging moeten worden gericht aan het volgende adres: webmaster@labo-svr.com

IV. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het geheel van deze Site, met name de afbeeldingen, teksten, video's, logo's, handelsmerken, tabellen, iconografische en fotografische voorstellingen en downloadbare documenten op de Site, zijn het exclusieve eigendom van LABORATOIRES SVR en zijn onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom.

Alle hierboven vermelde elementen zijn eigendom van LABORATOIRES SVR of vloeien voort uit rechten die haar specifiek werden toegekend.

De vermelde handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken.

Bijgevolg behoudt LABORATOIRES SVR zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, inclusief in het kader van een strafrechtelijke procedure.

De reproductie, weergave, publicatie, vertaling, overdracht of verspreiding, met name voor commerciële doeleinden, van het geheel of een gedeelte van deze Site (en in het bijzonder van de merken, logo's of beelden), op welke drager dan ook, is daarom formeel verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van de publicatie, die op het volgende adres kan worden bereikt: publication@labo-svr.com

Het reproduceren, downloaden, weergeven en afdrukken van op de Site gepubliceerde informatie is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en voor privé-gebruik.

Het raadplegen van de Site verleent de gebruiker geen ander recht dan het raadplegen voor strikt persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden.

V. VERANTWOORDELIJKHEID

LABORATOIRES SVR wijst alle verantwoordelijkheid af voor enige informatie, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op haar Internet Site, waarbij wordt gepreciseerd dat de foto's van SVR-producten die op deze Site worden voorgesteld niet contractueel zijn.

LABORATOIRES SVR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen.

Evenzo kan LABORATOIRES SVR niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op deze Site.

LABORATOIRES SVR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welk gebruik van deze Site dat kan resulteren in schade of virussen die de computeruitrusting van de gebruiker of eender welk ander goed kunnen infecteren.

Meer in het algemeen kan LABORATOIRES SVR in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de aard, de oorsprong of de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van haar website of andere sites die eraan gekoppeld zijn en/of die het gevolg zijn van een onmogelijkheid om de website te gebruiken of te raadplegen.

De Site is normaal gesproken 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. Om redenen van onderhoud, informatica- of technische problemen of elk ander geval van overmacht, heeft LABORATOIRES SVR echter het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de hele Site of een deel ervan op te schorten, te onderbreken of te annuleren.

VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

LABORATOIRES SVR hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens en wenst de gebruikers die de Site bezoeken te verzekeren dat hun privacy beschermd is. Dit artikel heeft ten doel de gebruiker te informeren over de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, d.w.z. gegevens die hem direct of indirect kunnen identificeren, alsmede over zijn rechten met betrekking tot die verwerking. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat LABORATOIRES SVR, door zich in te schrijven en de Site te gebruiken, persoonlijke gegevens over hem verzamelt en automatisch verwerkt, waarvan het gebruik onderworpen is aan de bepalingen van de gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de individuele vrijheden.

De klantinformatie die wij verzamelen helpt ons uw winkelervaring te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken, producten te leveren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over uw bestellingen, producten en promotieaanbiedingen, onze gegevens bij te houden en bij te werken en zo uw rekeningen bij ons te beheren, en producten aan te bevelen die u zouden kunnen interesseren. 

De aldus verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn met name de volgende:

i) de bij de registratie verstrekte informatie,

(ii) informatie over de interacties van de gebruiker met de Site,

(iii) inhoud die is opgeslagen in het "Mijn Account"-gedeelte,

iv) technische gegevens zoals de door de gebruiker gebruikte URL of zijn IP-adres.

Verplichte antwoorden, zonder welke de gebruiker geen toegang tot de Site zal kunnen krijgen, worden als zodanig op het registratieformulier van de Site aangegeven. De aldus verzamelde informatie zal het voorwerp uitmaken van een informaticaverwerking die tot doel heeft de gebruiker in staat te stellen de Site optimaal te gebruiken door toegang te krijgen tot de diensten, door contact op te nemen met LABORATOIRES SVR of door een bestelling te plaatsen. Overeenkomstig de geldende bepalingen heeft de gebruiker recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de informatie die hem betreft. Zij hebben ook het recht om specifieke of algemene richtlijnen te formuleren met betrekking tot het bewaren, verwijderen en meedelen van hun postmortale gegevens, hetgeen zij kunnen doen door te schrijven naar het volgende adres LABORATOIRES SVR, Service Consommateurs, 79 rue de Miromesnil, 75008 Parijs - Frankrijk of per e-mail aandpo@ydes-avocats.com

Dit verzoek moet door de gebruiker worden ondertekend en zijn/haar contactgegevens vermelden. De uitoefening van deze rechten vereist het bewijs van de identiteit van de gebruiker.

Bovendien biedt LABORATOIRES SVR aan om al haar gebruikers nieuwsbrieven per e-mail te sturen, waarop zij zich kunnen abonneren door hun e-mailadres in het vakje in te voeren en het betreffende vakje aan te vinken.

Indien een gebruiker dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, kan hij of zij daar te allen tijde bezwaar tegen maken door op de daartoe bestemde link in elke nieuwsbrief te klikken.

De aldus verzamelde e-mailadressen worden verwerkt met het oog op de verzending van de nieuwsbrief van LABORATOIRES SVR. Personen die zijn ingeschreven voor de nieuwsbrief hebben recht op toegang tot, rectificatie, wijziging en verwijdering van de hen betreffende gegevens door een brief te sturen naar het volgende adres LABORATOIRES SVR, Service Consommateurs, 79 rue de Miromesnil, 75008 Paris - Frankrijk. Deze informatie zal uitsluitend door LABORATOIRES SVR worden gebruikt. De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonlijke gegevens die de gebruiker aan LABORATOIRES SVR meedeelt, zijn van essentieel belang en LABORATOIRES SVR zal zich inspannen om deze gegevens te beveiligen door alle middelen waarover het beschikt in te zetten om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of geraadpleegd door niet-gemachtigde derden. Om beter aan de verwachtingen van de Klant te voldoen, kan LABORATOIRES SVR bepaalde informatie delen met haar dienstverleners die gekwalificeerd zijn als "onderaannemers" in de zin van de voornoemde wet (bv. voor de levering van IT-diensten, klantendiensten). Strenge en passende fysieke, organisatorische, procedurele, technische en personele maatregelen waarborgen de veiligheid en vertrouwelijkheid van deze gegevens. In alle andere gevallen mogen de persoonsgegevens niet aan derden worden bekendgemaakt zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. LABORATOIRES SVR verklaart dat het niet de bedoeling heeft om de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verkopen of op de markt te brengen.

De persoonlijke gegevens die door LABORATOIRES SVR worden verzameld bij het aanmaken van een klantenrekening en het plaatsen van een bestelling van producten, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het beheer van de bestellingen en de daaraan verbonden rechten (waarborgen, enz.), voor het beheer van de commerciële prospectie, enz.

Sommige van deze persoonsgegevens zullen door LABORATOIRES SVR ook worden bewaard gedurende de periodes die door de wet worden vereist om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen

Hoe lang LABORATOIRES SVR persoonlijke gegevens bewaart

De aangegeven periode omvat de periode van bewaring in de actieve gegevensbank en in de interne archieven

Uw klantgegevens

3 jaar vanaf uw laatste contact met LABORATOIRES SVR

Uw bestelgegevens

10 jaar nadat de bestelling werd geplaatst

Identificatiedocument verstrekt in het kader van de uitoefening van het recht van onderzoek, van toegang, van rectificatie en van verzet

1 jaar vanaf de datum van ontvangst door de Laboratoires SVR 

Creditcardgegevens die u hebt gekozen om op onze site op te slaan (met uitzondering van het cryptogram)

Vervaldatum + 1 dag (afhankelijk van de hieronder aangegeven houdbaarheidstermijn) 

Al dan niet gememoriseerde gegevens van de bankkaart (behalve cryptogram) met het oog op het beheer van eventuele klachten

Voor kaarten met onmiddellijke debitering: 13 maanden vanaf de datum van betaling

Voor kaarten met uitgestelde debitering: 15 maanden vanaf de datum van uitgifte.

VII. WIJZIGINGEN VAN DE SITE EN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij informeren onze gebruikers dat wij de informatie, de inhoud en/of de gebruiksvoorwaarden van deze Site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen.

Deze wijzigingen kunnen worden aangebracht om te voldoen aan eventuele nieuwe wetgeving en/of toepasselijke regelgeving en/of om de Site verder te ontwikkelen.

VIII. BESLECHTING VAN GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Site valt onder de wetten van de Franse Republiek.

Alle geschillen of betwistingen met betrekking tot de Site vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van LABORATOIRES SVR gevestigd is. 

Adres:

LABORATOIRES SVR
ZAC de La Tremblaie
2 rue de la Mare à Blot
91220 Le Plessis-Pâté
Frankrijk
Tel: +33 (0)1 69 11 70 70
Fax: +33 (0)1 69 11 70 77
hello@labo-svr.com
2018 LABORATORIA SVR

 

 

 

Pas encore inscrit(e) à notre newsletter ?
✨ Schrijf je in, er wacht een verrassing op je ✨
Wettelijke informatie
Uw e-mailadres wordt door Laboratoire SVR verwerkt om u onze nieuwsbrief en onze commerciële aanbiedingen toe te sturen. U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, verzet en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van uw gegevens na uw overlijden. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.
Gratis levering
Gratis levering
vanaf 50€ van aankoop
3 gratis monsters
3 gratis monsters
uit een selectie van producten
Consumentendiensten
Consumentendiensten
hello@labo-svr.com
Wijze van betaling
Wijze van betaling
Visa, MasterCard,
Amex, PayPal, Apple Pay, Klarna
Votre panier 0
  • TOPIALYSE REINIGINGSGEL 55ML GRATIS

    60,00 €
  • PHYSIOPURE SCHUIMENDE GEL 50ML

    90,00 €
(soit x)
- +
Delete
Ja Geen
vertaling ontbreekt: en.cart.samples_label
Uw mand is leeg: het is tijd om hem te vullen!
U zult ook graag
SEBIACLEAR Actieve Gel
SEBIACLEAR Actieve Gel
40 ml
13,52 €
[B3] Essence Hydra
[B3] Essence Hydra
150ml
22,13 €