Wettelijke informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.labo-svr.com

Wij heten onze internetgebruikers welkom op deze site die is gewijd aan het merk SVR en toegankelijk is op het volgende URL-adres: https://www.labo-svr.com (hierna te noemen de "Site"). Wij nodigen u uit om deze Juridische Mededelingen en Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de raadpleging op deze Site aandachtig te lezen en waarvan u deze bepalingen aanvaardt voor het gebruik ervan. Als je minderjarig bent, is de toestemming van je ouders of voogden (die deze bepalingen eerder hebben geaccepteerd) vereist.

I. EIGENDOM VAN DE SITE EN HOSTING

Uitgeverij: LABORATOIRES SVR
SAS au capital de 17 501 502 €
Wiens zetel gevestigd is ZAC DE LA TREMBLAIE, 2 RUE DE LA MARE A BLOT 91220 LE PLESSIS PÂTE - Frankrijk
Geregistreerd bij de RCS Evry B 617 080 098
Tel : + 33 (0)1 69 11 70 70
Hierna "LABORATOIRES SVR" genoemd
Publicatiedirecteur: SVR Marketingafdeling
Redactiemanager: SVR Marketingafdeling 

De site is ontwikkeld door:

Digitaal communicatiebureau Zeeagentschap.
33 rue d'hauteville,
75010 Parijs - Frankrijk
Tel.: +33 (0)1 77 92 15 26 26

De site wordt gehost door:

Winkelen Inc

II. DOEL VAN DE SITE

De SVR-website is opgezet om u te voorzien van informatie over LABORATOIRES SVR, haar waarden, locaties, communicatie en dermocosmetische producten.

Deze algemene voorwaarden specificeren de voorwaarden voor het gebruik van de Site die u uitsluitend accepteert door deze Site te raadplegen.

Deze site is gemaakt in overeenstemming met de bepalingen van het Franse recht.

Bijgevolg wijst LABORATOIRES SVR alle aansprakelijkheid af in het geval dat de informatie op deze Site niet in overeenstemming is met de bepalingen van andere landen waar bepaalde internetgebruikers die deze Site raadplegen, zich bevinden, met inbegrip van het geval dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in deze landen of niet voldoen aan de plaatselijke regelgeving.

III. SITE CONTENT

a) Verbintenis van SVR LABORATORIES

LABORATORIES SVR verbindt zich ertoe na te gaan of de inhoud van haar Site in overeenstemming is met de geldende wettelijke bepalingen en zich in te spannen om correcte en actuele informatie te verstrekken.

LABORATOIRES SVR garandeert echter op geen enkele wijze de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de Site en kan niet de juistheid of permanente volledigheid van alle informatie op de Site garanderen. Bijgevolg wijst LABORATOIRES SVR alle verantwoordelijkheid af voor alle informatie, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op haar website, met dien verstande dat de foto's van de SVR-producten op deze website niet contractueel zijn. Zij verbindt zich er ook toe geen lasterlijke gegevens, gegevens die in strijd zijn met de rechten van derden of illegale gegevens te verspreiden.

Wij nodigen u uit om eventuele fouten te melden op het volgende adres: webmaster@labo-svr.com en we zullen proberen deze zo snel mogelijk te corrigeren.

b) Informatie over de aanbiedingsvorm van het product

De presentatie van de producten op de Site is bedoeld om een algemene presentatie van het SVR-merkaanbod te geven en is geen commercieel aanbod. Geen enkele informatie op de Site kan enige contractuele waarde hebben.

De informatie op deze site is uitsluitend informatief van aard. Bijgevolg zijn de raadpleging van de Site, de presentatie en beschrijving van de producten en het strikt cosmetische advies niet van dien aard dat u wordt vrijgesteld van de raadpleging van een beroepsbeoefenaar uit de gezondheidssector (arts, dermatoloog, apotheker, ...) die als enige bevoegd is om u een advies te geven dat is aangepast aan uw situatie.

Daarom mag de informatie op de Site niet worden gebruikt om medisch advies te geven of ter vervanging van een consultatie bij een zorgverlener.

c) Gebruik van hypertekstlinks

Elke derde die hyperlinks naar de Site wenst te plaatsen, moet vooraf en schriftelijk door LABORATOIRES SVR zijn goedgekeurd. Elk verzoek om toestemming dient te worden gericht aan het volgende adres: webmaster@labo-svr.com

Wij informeren u dat externe sites die gelinkt zijn aan deze Site niet onder onze controle vallen, net zoals de huidige of toekomstige inhoud ervan buiten onze controle zal blijven. De hyperlinks op de Site vormen dus geen goedkeuring door LABORATOIRES SVR of een partnerschap. U bent als enige verantwoordelijk voor het raadplegen van hen.

Bijgevolg aanvaardt LABORATOIRES SVR geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten die kunnen voortvloeien uit de toegang tot een pagina via een hypertekstlink.

d) Gebruik van "cookies".

Tijdens het surfen op de Site kan informatie op uw lokale harde schijf worden opgeslagen in cookies.

De bewaartermijn van deze "cookies" is niet langer dan twee jaar.

Wij raden u aan om het opslaan van cookies toe te staan, zodat u optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Site. Niettemin informeren wij u dat u overeenkomstig de bepalingen van de wet "Informatique et liberté" de mogelijkheid heeft om het opslaan van cookies te weigeren door de instellingen van uw computer ten opzichte van de internetbrowser te wijzigen.

e) downloadbare inhoud

Wij kunnen u op deze Site inhoud ter beschikking stellen die u kunt downloaden en downloaden onder voorbehoud van gebruik in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Wij verlenen u hierbij, kosteloos en voor de wettelijke termijn van auteursrechtelijke bescherming, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de downloadbare inhoud te gebruiken, beperkt tot uw persoonlijke en privé-behoeften. Elke derde die de downloadbare inhoud wenst te reproduceren, wijzigen, vertegenwoordigen of verspreiden moet vooraf schriftelijk en schriftelijk door LABORATOIRES SVR zijn goedgekeurd.

Elk verzoek om toestemming dient te worden gericht aan het volgende adres: webmaster@labo-svr.com

IV. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige site, met inbegrip van afbeeldingen, teksten, video's, logo's, handelsmerken, tabellen, iconografische en fotografische weergaven en downloadbare documenten van de site, zijn de exclusieve eigendom van LABORATOIRES SVR en zijn onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht en intellectuele eigendom.

Alle hierboven vermelde elementen zijn eigendom van LABORATOIRES SVR of komen voort uit rechten die haar specifiek zijn toegekend.

De genoemde handelsmerken zijn gedeponeerde handelsmerken.

Bijgevolg behoudt LABORATOIRES SVR zich het recht voor om elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten te vervolgen, ook in het kader van een strafrechtelijke procedure.

De reproductie, representatie, publicatie, vertaling, overdracht of verspreiding, met name voor commerciële doeleinden, van de gehele of een deel van deze Site (en in het bijzonder van merken, logo's of beelden), op welke drager dan ook, is dus strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van de publicatie op het volgende adres: publication@labo-svr.com

De reproductie, het downloaden, de weergave en het afdrukken van alle op de Site gepubliceerde informatie is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor privé-gebruik.

De raadpleging van de Site verleent de gebruiker geen ander recht dan het recht om de Site te raadplegen voor strikt persoonlijk en privégebruik voor niet-commerciële doeleinden.

V. RESPONSIBILITEIT

LABORATOIRES SVR wijst alle verantwoordelijkheid af voor alle informatie, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op haar website, met dien verstande dat de foto's van SVR-producten op deze website niet contractueel zijn.

Een beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen, kan dus niet onder de verantwoordelijkheid van LABORATOIRES SVR vallen.

LABORATOIRES SVR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op deze site.

LABORATOIRES SVR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebruik van deze Site dat schade of virussen kan veroorzaken die de computerapparatuur of andere eigendommen van de gebruiker kunnen infecteren.

Meer in het algemeen kan LABORATOIRES SVR in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard, oorzaak, herkomst of gevolgen dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van haar Website of andere daaraan gekoppelde sites en/of uit de onmogelijkheid om de Website te gebruiken of te betreden.

De Site is normaal gesproken 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Wegens onderhouds-, computer- of technische problemen of enig ander geval van overmacht heeft LABORATOIRES SVR echter het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de Site op te schorten, te onderbreken of te annuleren.

VI. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

LABORATOIRES SVR hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en wil de gebruiker die de site bezoekt verzekeren dat zijn privacy wordt beschermd. Het doel van dit artikel is de gebruiker te informeren over de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, d.w.z. gegevens waarmee hij/zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, en over zijn/haar rechten met betrekking tot deze verwerking. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat zijn registratie en het gebruik van de Site voor LABORATOIRES SVR aanleiding geeft tot het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van zijn persoonlijke gegevens, waarvan het gebruik onderworpen is aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatietechnologie, de bestanden en de vrijheden zoals gewijzigd.

De klantgegevens die we verzamelen helpen ons om uw winkelervaring te personaliseren en voortdurend te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken, producten te leveren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over uw bestellingen, producten en promotionele aanbiedingen, onze bestanden en dus uw accounts bij ons te onderhouden en bij te werken, en producten aan te bevelen die voor u van belang kunnen zijn. 

De aldus verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens zijn in het bijzonder de volgende:

i) de bij de registratie verstrekte informatie,

(ii) informatie met betrekking tot de interactie van de gebruiker met de Site,

(iii) de inhoud die is opgeslagen in het gedeelte "Mijn account",

iv) technische gegevens zoals de door de gebruiker gebruikte URL of zijn IP-adres.

Verplichte reacties, zonder welke de gebruiker geen toegang heeft tot de Site, worden als zodanig aangegeven op het registratieformulier van de Site. De aldus verzamelde informatie is onderworpen aan een informaticaverwerking die tot doel heeft de gebruiker in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de Site door toegang te krijgen tot de diensten, door contact op te nemen met LABORATOIRES SVR of door een bestelling te plaatsen. Overeenkomstig de geldende bepalingen heeft de gebruiker het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens. Hij heeft ook het recht om specifieke of algemene instructies op te stellen met betrekking tot het opslaan, wissen en meedelen van zijn postmortemgegevens, die hij schriftelijk kan uitoefenen op het volgende adres: LABORATOIRES SVR, Service Consommateurs, 79 rue de Miromesnil, 75008 Parijs - Frankrijk of per e-mail naar dpo@ydes-avocats.com

Dit verzoek moet door de gebruiker worden ondertekend en moet de contactgegevens bevatten. De uitoefening van deze rechten vereist een bewijs van de identiteit van de gebruiker.

Daarnaast biedt LABORATOIRES SVR al haar gebruikers de mogelijkheid om hen per e-mail nieuwsbrieven te sturen waarop zij zich kunnen inschrijven door hun e-mailadres in te vullen in het daarvoor bestemde vakje en het daarvoor bestemde vakje aan te vinken.

Indien een gebruiker dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken door te klikken op de link die voor dit doel in elke nieuwsbrief is opgenomen.

De aldus verzamelde e-mailadressen zijn onderworpen aan een computerverwerking, die tot doel heeft de LABORATOIRES SVR-nieuwsbrief te versturen. Abonnees van de nieuwsbrief hebben het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de gegevens die op hen betrekking hebben, die zij kunnen toepassen door een brief te sturen naar het volgende adres: LABORATOIRES SVR, Service Consommateurs, 79 rue de Miromesnil, 75008 Parijs - Frankrijk. Het gebruik van deze gegevens is uitsluitend voorbehouden aan LABORATOIRES SVR. De eerbiediging van zijn privéleven en de bescherming van de persoonsgegevens die de gebruiker aan LABORATOIRES SVR doorgeeft, zijn van essentieel belang en LABORATOIRES SVR streeft ernaar deze te beveiligen door alle middelen die tot haar beschikking staan in te zetten om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en in het bijzonder te voorkomen dat ze vervormd of beschadigd worden of dat onbevoegden er toegang toe hebben. Om steeds beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klant, kan LABORATOIRES SVR bepaalde informatie delen met haar dienstverleners, die als "onderaannemers" in de zin van voornoemde wet worden beschouwd (bijvoorbeeld voor de levering van informaticadiensten, klantendiensten). Strikte en passende fysieke, organisatorische, procedurele, technische, technische en personeelsmaatregelen moeten de veiligheid en vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens waarborgen. In alle andere gevallen mogen persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker. LABORATOIRES SVR geeft aan dat het niet de bedoeling is de persoonlijke gegevens van de gebruiker te verkopen of op de markt te brengen.

De persoonsgegevens die door LABORATOIRES SVR worden verzameld in het kader van het aanmaken van een klantenrekening en het plaatsen van een bestelling van producten, worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het beheer van de bestellingen en de daaraan verbonden rechten (garanties, enz.), voor het beheer van commerciële prospectie, enz.

Sommige van deze persoonsgegevens zullen eveneens door LABORATOIRES SVR worden bewaard binnen de wettelijke termijnen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen voor persoonsgegevens door LABORATOIRES SVR

De aangegeven duur heeft betrekking op de periode van opslag in actieve database en interne archieven.

Uw klantaccountgegevens

3 jaar na uw laatste contact met LABORATOIRES SVR

Gegevens van uw bestellingen

10 jaar na het plaatsen van de bestelling

Identiteitsdocument dat wordt verstrekt in verband met de uitoefening van het recht van ondervraging, toegang, rectificatie en verzet

1 jaar na de datum van ontvangst door de SVR-laboratoria. 

Creditcardgegevens die u hebt gekozen om op onze site op te slaan (met uitzondering van cryptografie)

Vervaldatum + 1 dag (met inachtneming van de hierna vermelde opslagtermijnen) 

Creditcardgegevens die al dan niet zijn opgeslagen (met uitzondering van cryptografie) met het oog op de behandeling van eventuele klachten.

Voor kaarten met onmiddellijke debitering: 13 maanden vanaf de datum van betaling.

Voor kaarten met uitgestelde debitering: 15 maanden vanaf de datum van uitgifte.

VII. WIJZIGING VAN DE SITE EN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wij informeren onze internetgebruikers dat wij de informatie, inhoud en/of gebruiksvoorwaarden van deze Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen.

Deze wijzigingen kunnen worden aangebracht om te voldoen aan eventuele nieuwe toepasselijke wet- en/of regelgeving en/of om de Site te wijzigen.

VIII. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Site is het recht van de Franse Republiek van toepassing.

Elk geschil of controverse met betrekking tot de Site valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken, afhankelijk van de locatie van de maatschappelijke zetel van LABORATOIRES SVR. 

Adres :

LABORATOIRES SVR
ZAC de La Tremblaie
2 rue de la Mare à Blot
91220 Le Plessis-Pâté France
Tel: +33(0)1 69 11 70 70
Fax: +33 (0)1 69 11 70 77
hello@labo-svr.com
2018 LABORATORIA SVR